Algemene voorwaarden

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk anders luidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de mede-contractant, hierna genoemd klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

2. Alle studies, plannen, documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven onze eigendom, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen. Deze bedraagt minimaal 10% van de aannemingssom. Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

3. Termijnen voor levering of uitvoering van de werken door ons bevestigd worden in de mate van het mogelijke nageleefd. Zij kunnen nimmer een reden tot annulatie of een eis tot schadevergoeding inhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk ingeval van een overmacht en behouden ons het recht voor de termijn van uitvoering van de overeenkomst / lastgeving te verlengen, zolang de overmacht duurt.

4. Alle voorwerpen en/of goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling door de opdrachtgever. Deze kan derhalve op geen enkele wijze beschikken over de nog niet volledig betaalde goederen. De risico’s zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de magazijnen.

5. Tenzij anders luidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de acht dagen na de plaatsing geen bemerkingen aangetekend werden gemeld, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. De aansprakelijkheid mbt. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen. De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de plaatsing bestonden moeten binnen de acht dagen aangetekend worden gewemeld, zo niet worden zij geacht aanvaard te zijn. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek zijn lichte verschillen in kleur en textuur, het verkleuren van het hout of lakwerk, de werking van het hout of lichte verschillend in de afmetingen voorzover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. Klachten mbt verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd. Daarnaast wordt tenzij anders luidend schriftelijk beding op de uitgevoerde werken door de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van zes maanden vanaf de oplevering de waarborg beperkt zich uitsluitend tot het vervangen van elk stuk waarvan de constructie en de montagefout bewezen is met uitsluiten van alle verdere schadeloosstelling. De waarborg dekt evenwel niet het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van producten, materialen, toestellen edm… De schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welke persoon, vorst en waterschade.

6. Bij niet naleving van de verplichtingen door de klant hebben wij het recht elke dienstverlening onvoorwaardelijk stop te zetten en kunnen wij een forfaitair bedrag van 50% van het totale factuurbedrag eisen voor onkosten en winstderving. Elke vertraging van betaling door om het even welke reden geeft ons eveneens het recht om het contract te verbreken en om onmiddellijke betaling te eisen van alle verschuldigde bedragen. Het recht wordt voorbehouden om te factureren voor gedeeltelijk geleverd werk en geplaatste installaties. Het recht wordt voorbehouden om de goederen aan te rekenen in de mate van hun levering, zelfs indien deze gedeeltelijk is. 

7. De annulatie van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. In elk geval is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 50% van de contractprijs voor winstderving en onkosten.

8. De werf dient door de klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken op een veilige manier mogelijk te maken. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.  Bij het niet voldoen aan bovenvermeld punt behouden wij het recht de werkzaamheden niet te starten.

9. De opgegeven prijzen gaan er van uit dat er ter plaatse een bruikbaar toilet en aansluiting voor water en elektriciteit aanwezig is en dat deze gedurende de werkzaamheden ook kunnen gebruikt worden en dit voor rekening van de opdrachtgever. Indien deze zaken niet aanwezig zijn, vallen de kosten om erover te beschikken ten laste van de opdrachtgever.

10. De betalingsvoorwaarden voor het uitvoeren van de werkzaamheden zijn 30% bij bestelling, 40% bij aanvang der werken en het saldo volgens voortschrijding der werken. De betalingsvoorwaarden voor losse goederen zijn 50% bij bestelling en saldo bij levering.

11. Tenzij anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen de maand na factuurdatum op de zetel van de aannemer.

12. Al onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.

13. De betalingen moeten gebeuren op de rekening van de aannemer. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,00. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest op aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. 

14. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst en betreffende de betaling wordt beheerst door het Belgisch recht en behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.